Koncepty školy

Koncepce školy

Koncepce školy 2016 – 2021

Dlouhodobá koncepce školy na období let 2016 – 2021 s kontrolním bodem v roce 2018.

1. Stabilita pedagogického sboru, jeho maximální odbornost a další profesní růst

 • udržení kvalifikovaného pedagogického sboru
 • zajištění kvalifikovaného učitele Aj
 • získávání mladších pedagogů, postupná změna věkové struktury pedagogů ve škole
 • vytváření stabilního kolektivu
 • zajištění kvalitních pracovních podmínek
 • vedle standardních kritérií bude kladen důraz na znalost cizích jazyků
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Kvalitní pracovní podmínky pro žáky i pracovníky

 • zajištění prostředků ve spolupráci s městem, vlastní hospodářskou činností i efektivním využitím FKSP
 • podpora aktivit vedoucích k estetizaci školy
 • vybavení interiérů kabinetů novými skříněmi
 • rekonstrukce sociálního zařízení - tělocvična
 • realizace odborných učeben – cvičná kuchyňka, žákovská dílna, učebna pro předmět fyziky, chemie a přírodopisu
 • rekonstrukce suterénu
 • rekonstrukce půdních prostor – další odborné učebny
 • pokračovat v doplňování jednotlivých kabinetů novými moderními pomůckami

3. Zajištění naplněnosti školy

 • vytváření „dobrého jména“ školy kvalitou práce
 • pokračování ve spolupráci se ZUŠ
 • účast na společenských akcích
 • udržení provozně i ekonomicky počtu 9 tříd
 • zajištění zvláštní péče žákům s poruchami učení, vést individuální přístup k žákům i problému
 • udržení školního psychologa a logopeda přímo na škole
 • pokračování ve spolupráci s PPP

4. Vytvoření tvůrčí a demokratické atmosféry mezi pracovníky, žáky i rodiči

 • vytváření „dobrého jména“ vlídným prostředím otevřené komunikace
 • přijímání tvůrčí kritiky
 • podpora tvořivosti
 • spolupráce se Školskou radou

5. Vytvoření podmínek pro mimoškolní aktivity žáků

 • rozšíření počtu a okruhu zájmových kroužků
 • podpora vedení kroužků
 • umožnění využití učeben, tříd, tělocvičny
 • pořízení keramické pece
 • navýšit rozvoj sportovní aktivity žáků (využití nového Multifunkčního veřejného sportoviště a Multifunkčního hřiště)

6. Zajištění ochrany žáků i pracovníků před všemi formami kriminálních deliktů

 • důsledné vyšetření a potrestání všech přestupků
 • posilování právního vědomí
 • systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně
 • spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci, policií i odpovědnými orgány na úrovni města
 • udržet vystudovaného školního preventisty na škole

7. Zlepšení úrovně znalostí žáků v návaznosti na požadavky středních škol i praktického života

 • obecné zkvalitnění pedagogické práce a vybavenosti
 • intenzivní příprava žáků na přijímací zkoušky (1. a 2. stupeň)
 • účast na celostátních projektech testování znalostí
 • zajistit vystudování výchovného poradce na škole (volba povolání) a odborníka pro EVVO
 • pokračování v zajištění nabídky výběru SŠ (doprovodné programy)

8. Modernizace výukových metod i prostředků

 • zajištění prostředků ze státního rozpočtu i mimorozpočtových zdrojů ( sponzoring, granty, vlastní hospodářská činnost )
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na moderní metodiku

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontrolni-bod-ke-koncepci-2018.pdf 238.5 Kb