Koncepce školy

Koncepce školy

Koncepce školy 2021 – 2026

Dlouhodobá koncepce školy na období let 2021 – 2026 s kontrolním bodem v roce 2023.

1. Stabilita pedagogického sboru, jeho maximální odbornost a další profesní růst

 • zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru, který je motivován sebevzdělávat se a aktivně přicházet s náměty na rozvoj školy
 • zajištění kvalifikovaného učitele Aj, Ma, Nj
 • získávání mladších pedagogů, postupná změna věkové struktury pedagogů ve škole
 • vytváření stabilního kolektivu
 • zkvalitňování týmové práce učitelského sboru jako jednoho z důležitých předpokladů pro vytváření pozitivního klimatu školy
 • zajištění kvalitních pracovních podmínek
 • vedle standardních kritérií bude kladen důraz na znalost cizích jazyků
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotního vzdělávání a využívání poznatků ke zlepšení práce školy
 • motivovanost a zájem o zvyšování kvalifikace a další vzdělávání pedagogického sboru

2. Kvalitní pracovní podmínky pro žáky i pracovníky

 • zajištění prostředků ve spolupráci s městem, vlastní hospodářskou činností i efektivním využitím FKSP
 • podpora aktivit vedoucích k estetizaci školy
 • vybavení interiérů kabinetů novými skříněmi
 • realizace odborných učeben – žákovská dílna
 • rekonstrukce půdních prostor – další odborné učebny (učebna cizích jazyků, aula, učebna ICT)
 • bezbariérový přístup na půdu – zpřístupnění půdních prostor
 • interaktivní tabule do každé třídy
 • pokračovat v doplňování jednotlivých kabinetů novými moderními pomůckami
 • elektronické vedení žákovské knížky a třídní knihy
 • plnohodnotné technické vybavení pedagogů
 • zlepšovat cíleným vzděláváním vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a zákonnými zástupci a mezi žáky samotnými

3. Zajištění naplněnosti školy

 • vytváření „dobrého jména“ školy kvalitou práce
 • pokračování ve spolupráci se ZUŠ
 • spolupráce s MŠ Hroznětín
 • účast na společenských akcích
 • udržení provozně i ekonomicky počtu 9 tříd
 • zajištění zvláštní péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným, vést individuální přístup k žákům i problému
 • podpora inkluzivního vzdělávání
 • udržení speciálního pedagoga a logopeda přímo na škole
 • zajištění školního psychologa
 • pokračování ve spolupráci s PPP
 • podpoření činnosti a rozvoje školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, popřípadě školní psycholog), souvislé zlepšování poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům a žákům
 • zajištění efektivního využívání informačních technologií v praktickém životě
 • pokračování v zapojení školy do rozvojových projektů (Šablony II, III, Ovoce a mléko do škol)
 • účast v projektu Hodina pohybu navíc
 • podpora praktického využití znalostí, práce s informacemi a jejich vytěžování
 • rozvíjení čtenářské gramotnosti

4. Vytvoření tvůrčí a demokratické atmosféry mezi pracovníky, žáky i zákonnými zástupci

 • vytváření „dobrého jména“ vlídným prostředím otevřené komunikace
 • přijímání tvůrčí kritiky
 • zapojení aktivit pro lepší klima pedagogického sboru
 • podpora tvořivosti
 • spolupráce se Školskou radou
 • aktivní práce Žákovského parlamentu – zapojení žáků do procesu řízení
 • aktivní spolupráce se zřizovatelem a ostatními školami a institucemi (nejenom ve městě Hroznětín)
 • zajišťovat dostatečnou informovanost zákonných zástupců, zvyšovat jejich spoluúčast na akcích školy

5. Vytvoření podmínek pro mimoškolní aktivity žáků

 • zajištění dostatečného a pestrého počtu a okruhu zájmových kroužků, jejich aktivizace
 • podpora vedení kroužků
 • umožnění využití učeben, tříd, tělocvičny
 • pořízení keramické pece
 • navýšit rozvoj sportovní aktivity žáků (využití nového Multifunkčního veřejného sportoviště a Multifunkčního hřiště)
 • spolupráce s odborníky v oblastech mimoškolní činnosti (trenéři, sportovci, umělci…), kteří by se podíleli na realizaci mimoškolní činnosti školy

6. Zajištění ochrany žáků i pracovníků před všemi formami kriminálních deliktů

 • důsledné vyšetření a potrestání všech přestupků
 • posilování právního vědomí
 • systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně
 • spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci, policií i odpovědnými orgány na úrovni města
 • snaha o dobré klima tříd (adaptační pobyty)

7. Zlepšení úrovně znalostí žáků v návaznosti na požadavky středních škol i praktického 

     života

 • obecné zkvalitnění pedagogické práce a vybavenosti
 • intenzivní příprava žáků na přijímací zkoušky (1. a 2. stupeň)
 • účast na celostátních projektech testování znalostí
 • zajistit vystudování výchovného poradce na škole (volba povolání) a odborníka pro EVVO
 • pokračování v zajištění nabídky výběru SŠ (doprovodné programy)
 • úspěšnost absolventů v přijímacích řízeních na další stupně vzdělávací sítě

8. Modernizace výukových metod i prostředků

 • zajištění prostředků ze státního rozpočtu i mimorozpočtových zdrojů (sponzoring, granty, vlastní hospodářská činnost)
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na moderní metodiku

V Hroznětíně dne 1. 3. 2021

 

Kontrolní bod v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontrolni-bod-ke-koncepci-2023.pdf Kontrolní bod - rok 2023 139 Kb