Žákovský parlament

Dne 2. září 2022 proběhlyvolby do Žákovského parlamentu, všechny třídy od 3. ročníku zvolily své zástupce. Pravidelné schůzky budou probíhat každou středu v 7. 20 hodin v hudebně.

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

III.třída: 3 zástupci

IV.třída: 2 zástupci

V.třída: 3 zástupci

VI.třída: 2 zástupci

VII.třída: 5 zástupců

VIII.třída: 4 zástupci

IX.třída: 2 zástupci

Školní parlament se ve školním roce 2022/2023 bude scházet pod vedením Mgr. Dany Šlapákové.

zachování názvu 
„ÚPLNĚ NORMÁLNÍ BORCI“

schůzky
středa, 7.20 hodin

pravidla pro jednání

 1. Vždy mluví jen jeden
 2. Vždy s úsměvem!
 3. Respektovat a být respektován.
 4. Každý má právo na vyslovení názoru.
 5. Pokud s něčím nesouhlasím, musím umět říct proč.
 6. Všechna rozhodnutí jsou společná, menšina respektuje většinu.
 7. Členství v parlamentu je dobrovolné.
 8. Kdo nebude tyto zásady respektovat, může být z parlamentu vyloučen.

Kompetence Žákovského parlamentu

 • komunikativní (žáci formulují své myšlenky, vzájemně je sdílejí, učí se aktivně naslouchat a činit ve skupině rozhodnutí);
 • řešení problémů (žáci pojmenují problémové situace a ve spolupráci navrhují řešení);
 • sociální a personální (žáci pracují na společném úkolu, vzájemně se respektují, podporují skupinu v dosažení cíle);
 • občanské (žáci se zajímají o pocity a názory druhých, nabývají odvahu postavit se útlaku).

K cílům Žákovského parlamentu patří

 • Aktivní zapojení žáků do života školy. Byli bychom rádi, aby si žáci všímali toho, co se v naší škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.
 • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.
 • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.
 • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími a zástupci obce.
 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.
 • Prezentace připomínek a námětů ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.
 • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi.

Stanovy Žákovského parlamentu

 • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu
 • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
 • ​​Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
 • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz