Žákovský parlament

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

3.třída: 2 zástupci

4.třída: 2 zástupci

5.třída: 4 zástupci

6.třída: 2 zástupci

7.třída: 2 zástupci

8.třída: 2 zástupci

9.třída: 3 zástupci

Školní parlament se ve školním roce 2021/2022 bude scházet pod vedením Mgr. J. Nováčka.

1. schůzka proběhla 7. 10. 2021.

Program této schůzky:
1. Pravidla pro jednání - zásady argumentace
2. Informace o účasti na workshopu pořádaného MAS Krušné hory o.p.s. - inspirace žákovských parlamentů - organizace CEDU
3. Návrhy na činnosti parlamentu - školní časopis, logo, patron, vlajka.....

Schůzky budou probíhat ve čtvrtek 1x za 14 dní, zástupci rádi přijmou návrhy pro další činnost.

Kompetence Žákovského parlamentu

 • komunikativní (žáci formulují své myšlenky, vzájemně je sdílejí, učí se aktivně naslouchat a činit ve skupině rozhodnutí);
 • řešení problémů (žáci pojmenují problémové situace a ve spolupráci navrhují řešení);
 • sociální a personální (žáci pracují na společném úkolu, vzájemně se respektují, podporují skupinu v dosažení cíle);
 • občanské (žáci se zajímají o pocity a názory druhých, nabývají odvahu postavit se útlaku).

K cílům Žákovského parlamentu patří

 • Aktivní zapojení žáků do života školy. Byli bychom rádi, aby si žáci všímali toho, co se v naší škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.
 • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.
 • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.
 • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími a zástupci obce.
 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.
 • Prezentace připomínek a námětů ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.
 • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi.

Stanovy Žákovského parlamentu

 • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu
 • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
 • ​​Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
 • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz