Žákovský parlament

Název: UP.N.B. – ÚPLNĚ NORMÁLNÍ BORCI

Kompetence Žákovského parlamentu

 • komunikativní (žáci formulují své myšlenky, vzájemně je sdílejí, učí se aktivně naslouchat a činit ve skupině rozhodnutí);
 • řešení problémů (žáci pojmenují problémové situace a ve spolupráci navrhují řešení);
 • sociální a personální (žáci pracují na společném úkolu, vzájemně se respektují, podporují skupinu v dosažení cíle);
 • občanské (žáci se zajímají o pocity a názory druhých, nabývají odvahu postavit se útlaku).

K cílům Žákovského parlamentu patří

 • Aktivní zapojení žáků do života školy. Byli bychom rádi, aby si žáci všímali toho, co se v naší škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.
 • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.
 • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.
 • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími a zástupci obce.
 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.
 • Prezentace připomínek a námětů ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.
 • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi.

Stanovy Žákovského parlamentu

 • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu
 • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
 • ​​Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
 • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.
Dne 3. 9. 2019 proběhly volby do Žákovského parlamentu. Pravidelné schůzky se zatím nekonají, vzhledem ke svým aktivitám parlamentáři nenašli volný termín, kde by se všichni mohli sejít. Schůzky jsou zatím dle potřeby během přestávek.

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

III. třída – 3

IV. třída – 5

V. třída – 3

VI. třída – 3

VII. třída – 1

VIII. třída – 2

IX. třída – 2

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz

 

Shrnutí práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019:
Ve školním roce 2018/2019 byli voleni zástupci do žákovského parlamentu v prvním týdnu měsíce září. Do ŽP se volí vždy dva zástupci z jedné třídy a to od 3. ročníků a volební období trvá jeden rok. V průběhu měsíce září a října si parlamentáři odhlasovali stanovy a ponechali název svému parlamentu „ Úplně normální borci – UPNB“. Cílem žákovského parlamentu bylo poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami se podílet na rozvoji školy a jejího prostředí – kdy v letošním roce parlamentáři navštěvovali paní ředitelku Dianu Jubánkovou a na základě konzultací otevřeli obchůdek se školními potřebami. Téměř pravidelně navštěvoval schůzky parlamentářů zástupce města Hroznětín – místostarosta Zdeněk Jánský, který parlamentáře zapojoval do dění v obci a seznamoval je s plány města týkající se naší školy. Parlamentáři zorganizovali sběr víček pro dobročinné účely a ty pak slavnostně předali panu místostarostovi. V lednu letošního roku proběhl celodenní program pro ŽP, kde se všichni parlamentáři seznámili s aktivitami jiných ŽP a učili se vzájemné komunikaci a další spolupráci.