Žákovský parlament

Ve školním roce 2020/2021 povede Žákovský parlament Mgr. Jan Nováček. Volby proběhnou ve třídách (3. - 9.) 2. 9. 2020.

 

Název: UP.N.B. – ÚPLNĚ NORMÁLNÍ BORCI

Kompetence Žákovského parlamentu

 • komunikativní (žáci formulují své myšlenky, vzájemně je sdílejí, učí se aktivně naslouchat a činit ve skupině rozhodnutí);
 • řešení problémů (žáci pojmenují problémové situace a ve spolupráci navrhují řešení);
 • sociální a personální (žáci pracují na společném úkolu, vzájemně se respektují, podporují skupinu v dosažení cíle);
 • občanské (žáci se zajímají o pocity a názory druhých, nabývají odvahu postavit se útlaku).

K cílům Žákovského parlamentu patří

 • Aktivní zapojení žáků do života školy. Byli bychom rádi, aby si žáci všímali toho, co se v naší škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.
 • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.
 • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.
 • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími a zástupci obce.
 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.
 • Prezentace připomínek a námětů ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.
 • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi.

Stanovy Žákovského parlamentu

 • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu
 • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
 • ​​Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
 • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

III. třída –

IV. třída –

V. třída –

VI. třída –

VII. třída –

VIII. třída –

IX. třída –

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz

 

Shrnutí práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020:
Jako již tradičně v prvním týdnu školního roku 2019/2020 byli voleni zástupci do Žákovského parlamentu. Od třetí třídy jsou voleni minimálně 2 zástupci z každé třídy a volební období je jeden rok. I v letošním roce si parlamentáři ponechali název parlamentu „ Úplně normální borci – UPNB“ a odhlasovali své stanovy. Pravidelné schůzky s paní ředitelkou Dianou Jubánkovou umožnili parlamentářům přednášet své návrhy, připomínky a mohli se tak podílet na rozvoji školy, v letošním roce parlamentáři vznesli návrh na knihovnu na chodbě a akci „Naše škola má talent“. Parlamentáři 9. ročníku pak vydali školní časopis Hrozinky za pomoci hlavně parlamentářů z 5. ročníku. I v letošním roce parlamentáři sbírali elektro odpad do soutěže Recyklohraní. V únoru se někteří zástupci zúčastnili setkání parlamentářů z různých škol na ZŠ Myslbekova Ostrov pod názvem „Souboj Titánů“. Kromě radosti ze hry si parlamentáři odvezli i nápady a náměty na další práci. Parlamentáři 9. ročníku ve spolupráci s místostarostou Zdeňkem Janským připravovali Sparťanský běh, který se již neuskutečnil. Bohužel některé akce nebyly realizovány, díky distanční výuce. Pokud nám to dění kolem nás dovolí, budeme se snažit je uskutečnit v příštím školním roce.Děkuji všem parlamentářům za aktivní přístup.
p. Šlapáková