Charakteristika školy

Charakteristika školy

1. Charakteristika školy
Základní škola Hroznětín byla postavena v roce 1959. Škola je dominantou města Hroznětín a leží v malebném podhůří Krušných hor. Škola stojí v klidné části města. Zřizovatelem školy je Město Hroznětín a spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Každým rokem investuje do školy nemalou finanční částku a bylo tomu tak i v tomto školním roce. Pro naše žáky je v atriu připraven prostor na kvalitní výuku praktických činností - pěstitelské práce. Je zde oplocený prostor se záhony, truhlíky a skleníky.
Základní škola je školou úplnou bez přípravné třídy s celkovým počtem 9 tříd. Škola v Hroznětíně zprostředkovává žákům nejenom základní vzdělání, ale nabízí i mimoškolní zájmovou činnost.
Koordinaci výuky jednotlivých předmětů a vyučujících zajišťuje na 1. stupni metodické sdružení. Na 2. stupni plní tuto funkci předmětové komise. Sleduje se především plnění osnov, tématických plánů, prospěch a  chování, ale také úspěšnost žáků v testech a soutěžích.
Na škole pracuje výchovná  poradkyně, primární preventista patologických jevů (školní metodik prevence), speciální pedagog a logoped. Na školu dojíždí psycholog z PPP, který vyšetřuje žáky dle potřeby přímo ve škole.Všichni tito odborníci jsou k dispozici jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům.
Kontakt se zákonnými zástupci je udržován prostřednictvím třídních schůzek (3x do roka). Jsme pro zákonné zástupce k dispozici kdykoliv dle potřeby.
Po telefonické domluvě je zájemcům umožněna prohlídka školy.
 
2. Vybavení školy
Areál školy je možné rozdělit na tři propojené části – hlavní budovu, tělocvičnu a  jídelnu. Hlavní budova je jednopatrová a slouží žákům 1. i 2. stupně. V přízemí se nachází ředitelna školy a sekretariát, sborovna, kmenové učebny 1. – 5. třídy, učebna individuální výuky a učebna hudební výchovy. V prvním poschodí jsou učebny 6. až 9. třídy, kabinety chemie, přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, matematiky a fyziky, informatiky, cizích jazyků, dále interaktivní učebna a odborná učebna Ch, Fy a Př.  Nachází se zde také  počítačová učebna .V suterénu školy najdeme kabinet tělesné výchovy, kabinet 1. stupně a šatny (skří(nky) pro jednotlivé třídy školy.V samostatných křídlech jsou umístěny školní jídelna a tělocvična. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků školy a vaří i pro veřejnost – Dům pokojného stáří v Hroznětíně a zájemce z řad důchodců. Pro cizí strávníky máme nově vybudovaný extra vchod přímo do jídelny školy.  Před budovou školy je postaven uzamykatelný přístřešek pro odložení kol, který využívají především dojíždějící žáci.
Na hodiny tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, která má využitelnou plochu 174 m2. Základní vybavení umožňuje provozování běžných sportovních disciplín. Je využívána pro gymnastická cvičení, taneční nácviky, školní besídky a různá vystoupení. Tělocvična slouží nejenom žákům pro běžnou výuku a v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnosti, ale  využívá ji též  veřejnost města. Škola při pěkném počasí využívá  multifunkční hřiště či veřejné atletické hřiště. Oba areály se nachází v blízkosti školy. Pro výuku slouží též oplocený prostor za školou – atrium.
K vybavení  školy patří počítačová učebna, která slouží pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů. Žáci mají k dispozici 22 uživatelských stanic. V počítačích jsou nainstalovány výukové programy, které žáci využívají při různých hodinách. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Dále mají žáci naší školy k dispozici interaktivní učebnu a žáci s podpůrným opatřením též učebnu pro individuální výuku. Ta probíhá jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách pod vedením speciálního pedegoga.  Na škole byla zřízena odborná učebna především pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu. Ve všech třídách 2. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule.
Škola je vybavená učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Každým rokem jsou učební pomůcky, učebnice, literatura a výukový software doplňovány o nové. Celkový charakter školy dotvářejí vystavené práce žáků, diplomy a výukové mapy, které jsou rozmístěny na stěnách v budově školy.