Charakteristika školy

Charakteristika školy

1. Charakteristika školy
Základní škola Hroznětín byla postavena v roce 1959. Škola je dominantou města Hroznětín a leží v malebném podhůří Krušných hor. Škola stojí v klidné části města. Zřizovatelem školy je Město Hroznětín a spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Každým rokem investuje do školy nemalou finanční částku. Pro naše žáky je v atriu připraven prostor na kvalitní výuku praktických činností - pěstitelské práce. Je zde oplocený prostor se záhony, truhlíky a skleníky.
Základní škola je školou úplnou bez přípravné třídy s celkovým počtem 9 tříd. Škola v Hroznětíně zprostředkovává žákům nejenom základní vzdělání, ale nabízí i mimoškolní zájmovou činnost.
Koordinaci výuky jednotlivých předmětů a vyučujících zajišťuje na 1. stupni metodické sdružení. Na 2. stupni plní tuto funkci předmětové komise. Sleduje se především plnění osnov, tématických plánů, prospěch a  chování, ale také úspěšnost žáků v testech a soutěžích.
Na škole pracuje výchovná  poradkyně, primární preventista patologických jevů (školní metodik prevence), speciální pedagog a logoped. Na školu dojíždí psycholog z PPP, který vyšetřuje žáky dle potřeby přímo ve škole. Všichni tito odborníci jsou k dispozici jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům.
Kontakt se zákonnými zástupci je udržován prostřednictvím třídních schůzek (3x do roka). Jsme pro zákonné zástupce k dispozici kdykoliv dle potřeby.
Po telefonické domluvě je zájemcům umožněna prohlídka školy.
 
2. Poloha a dostupnost školy
Město Hroznětín leží v malebném podhůří Krušných hor, školní areál (budova s učebnami, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou) je situován necelých 200 m od úpatí prvních zalesněných krušnohorských pahorků. Charakter školy je kromě polohy umocněn tichem a klidem – škola i město leží mimo hlavní dopravní tahy. Přesto je Hroznětín dobře dostupný z přilehlých lokalit – autobusové spojení je logicky provázáno ve směrech na Ostrov, Karlovy Vary, Merklín a Pernink, tuto nejčastěji využívanou dopravní možnost lze ještě kombinovat vlakovým spojením ve směrech na Karlovy Vary a Merklín. Obce Odeř, Ruprechtov, Bystřice, Velký Rybník patří katastrálně pod městský úřad Hroznětín – dopravní spojení využívají žáci nejen z těchto přilehlých obcí, ale i z obcí které katastrálně patří pod jiné obecní úřady – např. Merklín.
Perspektiva školy je dobře definovaná – škola venkovského charakteru (klid, kopce, lesy, horská říčka Bystřice …) dobře dostupná pro žáky, rodiče a pedagogy z přilehlých obcí i blízkých větších měst.
 
3. Velikost a kapacita školy
Hroznětínská základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Počet žáků kolísá podle demografického rozvoje regionu. Průměrně je v jedné třídě 15 žáků, ovšem tento údaj není směrodatný vzhledem ke třídám I. stupně – zde je počet žáků standardně nižší (využíváno pro možnosti individuálního přístupu ve výuce), na II. stupeň nastupují žáci z okolních škol a počet žáků v ročníku se od 6. třídy zvyšuje (opět v závislosti na rozvoji regionu). Při plném využití míst a kapacity učeben je škola schopna vzdělávat až 250 žáků.
 
4. Vybavení školy
Areál školy je možné rozdělit na tři propojené části – hlavní budovu, tělocvičnu a  jídelnu. Hlavní budova je jednopatrová a slouží žákům 1. i 2. stupně. V přízemí se nachází ředitelna školy a sekretariát, sborovna, kmenové učebny 1. – 5. ročníku a učebna individuální výuky. V prvním poschodí jsou učebny 6. až 9. ročníku, kabinety chemie, přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, matematiky a fyziky, informatiky, cizích jazyků, dále učebna hudební výchovy a odborná učebna Ch, Fy a Př.  Nachází se zde také  počítačová učebna .V suterénu školy najdeme žákovskou kuchyňku, žákovské dílny, kabinet 1. stupně a šatnové skříňky pro jednotlivé žáky školy. V samostatných křídlech jsou umístěny školní jídelna a tělocvična. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků školy a vaří i pro veřejnost – Dům pokojného stáří v Hroznětíně a zájemce z řad důchodců. Pro cizí strávníky máme nově vybudovaný extra vchod přímo do jídelny školy.  Před budovou školy je postaven uzamykatelný přístřešek pro odložení kol, který využívají především dojíždějící žáci.
Žáci školy využívají pro standardní výuku své kmenové učebny, ve všech třídách jsou interaktivní tabule. Pro specifické části výuky odcházejí do odborných pracoven. Kromě „klasických“ kmenových tříd žáci využívají tyto konkrétní specializované učebny či prostory:
  • počítačovou učebnu, ve které proběhla modernizace – žáci mají k dispozici 24 uživatelských stanic s připojením k Internetu a k síťové tiskárně, lektorský počítač je kromě toho ještě připojen k projektoru. Výuka probíhá s využitím moderních technologických prvků a učebna je využívána napříč všemi předměty. Máme zde i 3D brýle.
  • učebnu hudební výchovy, využívanou při výuce hudební výchovy a pro ZUŠ – žáci se zde učí hrát na hudební nástroje pod vedením externího učitele. Tuto učebnu může  využívat i ŠD.
  • tělocvičnu se standardními rozměry a vybavením (má využitelnou plochu 174 m2), která umožňuje hraní běžných sportovních disciplín jako je basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal atd., stejně tak je využívána pro gymnastická cvičení, nebo i taneční nácviky, nejrůznější školní besídky a vystoupení. Povrch tělocvičny tvoří parkety s nátěrem, dávají prostoru „sportovní“ ráz – včetně erbu města namalovaného přímo pod lak parket. Dobré sportovní zázemí se projevuje i na výsledcích žáků – naše děti se běžně účastní nejen regionálních a okresních kol v nejrůznějších sportovních disciplínách, ale potkáte je i na krajských přeborech, dosáhli jsme již i na celostátní kola. Tělocvična není využívána pouze při výuce, v odpoledních a podvečerních hodinách zde probíhají zájmové kroužky nebo jen „nahodilá“ sportovní klání.
  • veřejné multifunkční hřiště, které mají žáci školy k dispozici v době vyučování
  • atletické hřiště mají žáci školy k dispozici v době vyučování
  • odbornou učebnu Př, Fy, Ch, která slouží k výuce jmenovaných předmětů, mohou sem docházet též žáci 1. stupně na hodiny Prv a Přv
  • žákovskou kuchyňku, slouží k výuce praktických cvičení, probíhají zde kroužky vaření
  • prostor v atriu – pěstitelství, je určen k výuce praktických činností, nachází se zde záhony, truhlíky, skleníky; máme zde i zastřešenou venkovní učebnu
  • individuální učebnu, je určena především pro žáky s podpůrnými opatřeními pod vedením speciálního pedegoga
  • žákovské dílnyslouží k výuce praktických cvičení

Do „komfortu“ školy pro pohodlí žáků i pedagogů je možné počítat venkovní uzamykatelný přístřešek pro kola (hojně využívaný žáky dojíždějícími z okolních vesnic – po značených cyklistických stezkách). Pozemek přilehlý přímo ke školní budově (atrium) je vyčleněn především pro pobyt žáků venku během vyučování i při mimoškolních aktivitách. Perspektivně je škola dále dovybavována a modernizována.
Škola je vybavená učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Každým rokem jsou učební pomůcky, učebnice, literatura a výukový software doplňovány o nové. Celkový charakter školy dotvářejí vystavené práce žáků, diplomy a výukové mapy, které jsou rozmístěny na stěnách v budově školy.

5. Možnosti školy
Škola má všechny dispozice pro vlídnou výuku ve venkovském poklidném prostředí, s využitím moderních technologických prvků. Kromě běžné výuky škola zajišťuje školní družinu pro žáky 1. stupně a jídelnu, kterou mohou využívat všichni žáci naší školy. Stravují se zde i zaměstnanci školy. Pracuje u nás Školní pedagogické pracoviště, ve kterém pracuje výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog. Nabízíme též logopedickou péči.
Venkovský charakter školy jednoznačně určuje i mimoškolní aktivity – je jich pestrá škála, organizátorem či pořadatelem je přímo škola či zřizovatel. Kromě kroužků se staly již tradičními akce jako např. barevný týden, čarodějnice, pekelná brána, Den Země, sportovní turnaje, výtvarné soutěže, lampiónový průvod, karneval atd.