Školská rada

Dne 1.1.2006 začala na naší škole pracovat Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje různé dokumenty, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, podává podněty a oznámení ředitelice školy, zřizovateli apod.

Naše Školská rada má 9 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

Složení Školské rady pro následující 3 roky:
za pedagogické pracovníky
p. Habr
p. Ambrožová
p. Vaníčková

za rodiče
p.Topičová
p. Stützová
p. Lesňák

za zřizovatele
p. Maleček

p. Janský
p. Pučil 

Předsedkyní ŠR se stala p. Pavla Topičová.

Pokud budete chtít cestou Školské rady sdělit své náměty, připomínky či okruhy k řešení, můžete k tomuto využít emailový kontakt: skolskarada.hroznetin@seznam.cz.